اصغر فرهادی

جدایی نادر از سیمین

جدایی فیلمی است که در آن شخصیت های اصلی فیلم می کوشند با وجود محدودیت های دینی، زندگی خوبی برای خود دست و پا کنند، و همین محدودیت های دینی آنها را به تضاد و به نزد قاضی و صحنه ی قضاوت می کشاند، چرا که احساسات بشری همانند مذهب، قانون مدونی ندارد.

محبت محبی

محبت محبی از خراسون، دانشنامه خراسان بزرگ محبت محبی استاد گروه آموزشی علوم و صنایع...

جدایی نه چندان غیر معمول نادر و سیمین

نادر و سیمین بالاخره جدا می شوند. ترمه مشخص نیست چه تصمیمی می گیرد. در میانه دو دادگاه سقط کودکی اتفاق می افتد و باز هم تم اشنا و تکراری اصغر فرهادی در مورد اخلاق و قضاوت، این بار دقیقا از منظر قاضی و در محکمه.