انجام

می‌توانید انجام دهید «مدت ۰۰:۲۲»

می‌توانید انجام دهید «مدت ۰۰:۲۲»در زندگی هر کاری را که بخواهیدمی توانید انجام دهیدبه شرط آن که:۱. تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید.۲. همان کاری را بکنید کهکسانی که در این راه موفق شده اندانجام داده اند.

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت الماسی را خریداری کنید.