محمدرضا لطفی

گفتگو با محمدرضا لطفی؛ عکاس تصویر مشهور «شمس‌الشموس» که بیش از ٣٠ هزار عکس از حرم رضوی دارد؛ خداشناسی با لنز «ماکرو»!

خداشناسی با لنز «ماکرو»!

گفتگو با محمدرضا لطفی؛ عکاس تصویر مشهور «شمس‌الشموس» که بیش از ٣٠هزار عکس از حرم رضوی دارد؛ خداشناسی با لنز «ماکرو»!

عکس دروازه ورود به تمدنهاست

افرادی هستند که امکان دسترسی به اماکن مقدسه را ندارند لذا با دیدن یک تصویر که القاکننده‌ی مذهب و بینش دینی باشد می‌تواند ارتباط خودش را با آن مکان مقدس به‌طور کامل برقرار کند پس می‌توان گفت که دوربین می‌تواند عامل زیارت کاملی باشد.