خلاق

دستها روی شهر

دست ها روی شهرHands Over the City 1963دستها روی شهر یکی از آثار زیبای نئورئالیسم...