حکیم ابوالقاسم فردوسی: توانا بود هر که دانا بود

توانا بود هر که دانا بود * ز دانش دل پیر برنا بود آغاز کتاببه نام خداوند جان و خردکزین برتر اندیشه برنگذردخداوند نام و خداوند جایخداوند روزی ده رهنمایخداوند کیوان و گردان سپهرفروزنده ماه و ناهید و مهرز نام و نشان و گمان برترستنگارنده بر شده پیکرستبه بینندگان آفریننده رانبینی مرنجان دو بیننده رانیابد […]