دو طرفه‌ها

بعضی از ما خو کرده ایم به راه رفتن
ـ ما روندگان خسته، نگاه کردن به نشانه ها را نیاموخته ایم
ـ پیشه ی ما فقط رفتن است
ـ ما به دنبال مدها راه می افتیم؛ هر چه که باشد، ایده ای، حرفی، تصویری، نقشی و رنگی، ما بی درنگ راه می افتیم
مریم شریعتی پراکنده دو طرفه ها