اعجاز تئوری انتخاب | دکتر علی صاحبی

اعجاز تئوری انتخاب | دکتر علی صاحبیعلی صاحبی معتقد است: همۀ ما می‌توانیم ناخدای کشتی خود باشیم. دکتر صاحبی با ارائۀ مثال‌هایی از زندگی شخصی خود، به ما نشان می‌دهد که چطور می‌توانیم اختیار تصمیم‌های خود را به دست گیریم و تبعات این تصمیم‌ها را کنترل کنیم. او به ما می‌گوید چطور می‌توانیم تصمیم‌های مؤثرتری […]