سامانه مجازی استاد در هفتمین روز عروجش

مدیر “مربی و مشاور شخصی”، مجید سیف العلمایی گفت: به همین مناسبت و در هفتمین روز عروج معلم فرزانه صحنه ی ادب و نمایشی، سامانه مجازی استاد “علی اصغر مذهب یوسفی” راه اندازی شد:

www.mozahheb.ir