محمدرضا زوارزاده

غلامحسین رفائی زوارزاده

در بهار ۱۲۹۵، کودکی در بالا خیا بان مشهد، نزدیک میدان شهدای کنونی، کوچه پشت مسجد حوض لقمان به دنیا آمد، که بعدها زندگی سخت و پر مخاطره ای در انتظارش بود.
عشق و علاقه پدر و مادرش، به امام حسین (ع) باعث شد نا مش را (غلامحسین) بگذارند، تا همیشه مثل او حقگو و حق طلب، و تابع هیچ ظلم و ستمی نباشد و فرزندانش را هم همان گونه تربیت کند.
حاجی زوار (پدر غلامحسین) تاجری به نام بود در بالا خیابان مشهد، تجارتخا نه ای داشت وکاروانسرایی، با سواد بود و ملا.

علی اصغر میرخدیوی

زنده یاد علی اصغر میر خدیوی را با نقش (عمه خانم ) از برنامه های طنز رادیو مشهد می شناختم.

برویم پیش یاسها

تلویزیونی: برویم پیش یاسها کارگردان محمدرضا زوارزاده فیلم ۱۶ میلیمتری، ساخته شده در مرکز خراسان،...
There are no products