مهارت

تک مهارت

تک مهارت

آن کدام تک مهارت است که اگر بدانیم توفیق ما را تظمئن می کند؟مهارت ارتباط‌های...
الگوبرداری از موفق ها

الگوبرداری از موفق‌ها

برای الگوبرداری از موفق‌ها، می‌توانید اقدامات و رفتارهای آنها را مطالعه کرده و از تجربیات...
هفت وظیفه یک فیلم ساز

هفت وظیفه یک فیلم‌ساز

هفت وظیفۀ حیاتی یک فیلم‌سازحیاتی‌ترین وظایف یک فیلم‌ساز چیست؟1. برنامه‌ریزی2. سازماندهی3. استخدام عوامل4. تفویض اختیار5....
از تحقیق تا تکثیر

از تحقیق تا تکثیر

تحقیق، یک فرایند سیستماتیک است که به دنبال جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای...
  • 1
  • 2