هفت عادت

هفت عادت تاسف آور افراد غمگین

هفت عادت تاسف آور افراد غمگین
همه تجربه‌ی موقعیت‌های ناراحت کننده را دارند. اما فرق بزرگی وجود دارد بین یک دوره گذرا از ناراحتی و یک عمر با عادت به زندگی ناخوشایند. این کاری است که انسان‌هایی که به‌طور مزمن ناراحت هستند، انجام می‌دهند. با این حال شما به‌طور معمول یک انسان شاد هستید. نگاهی به این هفت عادت زیر بیاندازید تا بفهمید که آیا هیچ کدام از این‌ها شما را از تجربه‌ی مقدار بیشتری از لذت محروم می‌کند یا نه.