کرمان

حمام خانوادگی

این حمام‌ها خانوادگی است! در فرهنگ ایرانی و تا پیش از دوره معاصر، حمام فقط...

محمدجعفر یاحقی

دکتر محمدجعفر یاحقی فرزند محمدحسن سال ۱۳۲۶ خورشیدی در فردوس متولد شد.