خانم دکتر هما زنجانی زاده
Dr. Homa Zanjani Zadeh
دانشیار دانشگاه فردوسی
فرد مهم علمی – Researcher ID: (182126)

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد
سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

هیات تحریریه سابق فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
هیات تحریریه فصلنامه مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان
مقالات کنفرانسهای داخلی

واکاوی فاکتورهای موثر بر طراحی معماری مساجد معاصر با رویکرد رفع نیازهای حال و آینده ارائه شده در کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب (۱۴۰۰) سید محمد صادق سیدی ، محسن وفامهر ، هما زنجانی زاده
ارزیابی نقش و جایگاه مساجد در ارتقاء تعاملات اجتماعی و جذب مخاطب نسل جوان (نمونه ی موردی: مسجد و مدرسه علمیه آیت الله فقیه سبزواری مشهد) ارائه شده در کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب (۱۴۰۰) سید محمد صادق سیدی ، محسن وفامهر ، هما زنجانی زاده
مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

بررسی هویت اجتماعی زنان در بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی برمبنای دیدگاه جامعه شناختی گافمن منتشر شده در فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (۱۴۰۲) فهیمه ملکی مارشک ، ابوالقاسم قوام ، هما زنجانی زاده

بررسی «من» و «من اجتماعی» در هویت زنان بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی منتشر شده در فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (۱۴۰۰) فهیمه ملکی مارشک ، ابوالقاسم قوام ، هما زنجانی زاده

الگوهای نام‌گذاری زنان در ادبیات مکتب‌خانه‌ای عصر قاجار: پژوهشی در تاریخ اجتماعی ادبیات عامه در ایران منتشر شده در دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی (۱۳۹۹) فهیمه حسین زاوه ، هما زنجانی زاده

تحلیل جامعه‌شناختی هوشمندی زنانه (مکر) در داستان‌های عامیانۀ فارسیِ عصر قاجار بر مبنای کتاب ادبیات مکتب‌خانه‌ای منتشر شده در فصلنامه مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان (۱۳۹۹) هما زنجانی زاده ، فهیمه حسین زاوه

نقد نابرابری های جنسیتی در اشعار زن نگار مندرج در روزنامه نامهبانوان(۱۳۰۰۱۲۹۹) منتشر شده در فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (۱۳۹۷) علی باغدار دلگشا ، هما زنجانی زاده

نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطه منتشر شده در تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (۱۳۹۶) علی باغدار دلگشا ، عباس سرافرازی ، هما زنجانی زاده ، هادی وکیلی

بررسی عوامل موثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعه موردی: زنان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد منتشر شده در فصلنامه مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان (۱۳۹۴) مهدیه رضوانی ، هما زنجانی زاده

بررسی جامعه شناختی روزنامه نگاری زنان در عصر مشروطه منتشر شده در مجله مسائل اجتماعی ایران (۱۳۹۴) هما زنجانی زاده ، علی باغدار دلگشا

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد منتشر شده در فصلنامه توسعه اجتماعی (۱۳۹۳) هما زنجانی زاده ، ابراهیم صالح آبادی ، ندا جعفریان یزدی

تحلیل مقابله با شرارت از منظر نظریه آشفتگی (بررسی موردی طرح برخورد پلیس با شرارت خیابانی در خراسان شمالی) منتشر شده در فصلنامه پژوهشنامه تربیتی (۱۳۹۲) سجاد نامور ، محمد جواد زاهدی ، هما زنجانی زاده

میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن منتشر شده در فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران (۱۳۸۸) هما زنجانی زاده ، محسن نوغانی ، زهرا حسامی

مقدمه ای بر جامعه شناسی پیربوردیو منتشر شده در دوفصلنامه علوم اجتماعی (۱۳۸۳) هما زنجانی زاده

نظریات اجتماعی فمنیستی کلاسیک منتشر شده در فصلنامه مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان (۱۳۸۲) هما زنجانی زاده

مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن ،چالش های نوین منتشر شده در فصلنامه علوم اجتماعی (۱۳۸۱) هما زنجانی زاده