آموزش مجازی

معرفی مسترکلاس سناریونویسی

معرفی مستر کلاس سناریونویسی

معرفی مستر کلاس تبیین سناریونویسی«مدت 13:05»به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف...

فروش آثار هنری

فروش آثار هنریبه روایت مجید سیف العلماییمربی و مشاور فیلم سازی

متولد ماه می

"انگیزه - موقعیت - استعداد"به انتخاب "مجید سیف العلمایی"از "متولد ماه می"
  • 1
  • 2