تلاش

چشم‌انداز زندگی، آینه‌ی اهداف

چشم‌انداز یا همان Vision برای زندگی، افقی از خواسته‌های ماست که تمامی تلاش‌ها و اعمال و رفتار ما باید به سمت چشم‌انداز ما سوق داشته باشد تا به آن دست یابیم و در واقع همان اهداف بلند مدت ماست که می‌تواند سمت و سوی زندگی هر فردی را مشخص کند.

جذب پول و ثروت

راه‌های جذب پول و ثروت:
اقتصاد و مدیریت
جذب پول و ثروتبا رعایت این ده راهکار و با توّجه به ندای درونی خود قادرید تا اندوخته ی مالی خود را افزایش دهید.