داستان‌های عامیانه

کانون ۸۷ : داستان عامیانه

داستان عامه‌پسند Pulp Fiction داستان عامه پسندPulp Fictionکارگردان کوئنتین تارانتینوتهیه‌کننده لورنس بندرنویسنده کوئنتین تارانتینوراجر آواریبازیگران...