فنون

رادیو مذاکره

رادیو مذاکره ۸/مهر/۱۳۹۱ ۰۸:۰۸   رادیو مذاکره، مجموعه ای فایل صوتی در حوزه مذاکره است...

جنابِ‏ کلاری، خوش ‏آمدی!

مجید سیف العلمایی : جنابِ‏ محمود کلاری، خوش ‏آمدی!

هوالحق
جنابِ‏ کلاری، خوش آمدی!

پیش در آمد:
من ز جانِ جان شکایت می‏ کنم من نیم شاکی روایت می کنم
دفترِ اول : ۱۷۸۱