فکر

جذب پول و ثروت

راه‌های جذب پول و ثروت:
اقتصاد و مدیریت
جذب پول و ثروتبا رعایت این ده راهکار و با توّجه به ندای درونی خود قادرید تا اندوخته ی مالی خود را افزایش دهید.

راز موفقیت در کسب کار آزاد

خلاصه‌ی کتاب
راز موفقیت در کسب کار آزاد
اثر: مایکل ای گربر
ترجمه: مهندس حسن اسلمی ارانی

درباره نویسنده:
آقای مایکل ای گربر نویسنده کتاب راز موفقیت در کسب و کار آزاد است. او در سال ۱۹۷۷ شرکتش را تأسیس کرد. هدف او این بود که در مورد شغل‌های مختلف آزاد افراد را راهنمایی کند و یک راه‌حل برای کسب و کار موفق به آنها بدهد…

نیروی تفکر مثبت

خلاصه کتاب

نیروی تفکر مثبت
دکتر مورفی عقیده دارد: “شخصیت هر کس بر اساس طرز تفکر و نحوه تخیل او شکل می‌گیرد.”
از این رو برای اندیشه به خصوص تفکر مثبت نقش مهمی قایل است. او فکر را عنصری زنده و خلاق می‌شمارد و در این باره چنین استدلال می‌کند که اگر ضمیر باطن خود را از حقایق جاودانی هستی یعنی امید آرزو و تندرستی و شادمانی و آرامش و رفاه و برکت و غیره اشباح کنیم نتیجه آنرا به صورت عینی ناظر خواهیم گشت.

  • 1
  • 2