محبت محبی

محبت محبی

محبت محبی از خراسون، دانشنامه خراسان بزرگ محبت محبی استاد گروه آموزشی علوم و صنایع...

جدایی نه چندان غیر معمول نادر و سیمین

نادر و سیمین بالاخره جدا می شوند. ترمه مشخص نیست چه تصمیمی می گیرد. در میانه دو دادگاه سقط کودکی اتفاق می افتد و باز هم تم اشنا و تکراری اصغر فرهادی در مورد اخلاق و قضاوت، این بار دقیقا از منظر قاضی و در محکمه.

از این گونه بودن………

بودن یا نبودن از همیشه تا هنوز دغدغه آدمی است. چه مولانا را به خاطر بیاوریم که از مبدا و مقصد و چرایی آمدن و رفتن می‌پرسد، چه پرچم در حال اهتزاز هملت را در ذهن متصور سازیم که مزین به شعار بودن یا نبودن است و چه تلخی طنز سیلوراستاین زیر زبانمان باشد که مساله لعنتی این است.

  • 1
  • 2