نقد

به یاد “محسن بدیع”

درگذشت محسن بدیع٫ ۱۳۶۸٫۰۵٫۱۲ پیشگام صنعت لابراتور فیلم در ایران. ۱۳۶۸-۱۲۸۷ محسن بدیع به یاد...